Samenstellingsopdracht jaarrekening

De door u verstrekte opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening van uw onderneming/rechtspersoon, wordt door ons volledig verzorgd. Wij controleren de aanleverde gegevens op volledigheid, juistheid en tijdigheid. Wij leggen onze werkzaamheden vast in een digitaal dossier. Wij gaan in gesprek met u en bespreken de jaarrekening en de daarbij behorende fiscale aangiften.


Wilt u een besloten vennootschap oprichten/beëindigen, dan bent u bij het juiste adres. Maak een afspraak met ons kantoor en wij gaan u begeleiden en/of adviseren. Heeft u al een besloten vennootschap, dan kunnen wij voor u de jaarrekening samenstellen, deponeringstukken voor de Kamer van Koophandel digitaal insturen en de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor u verzorgen. Bent u geïnteresseerd, neem gerust contact op.
De maatschap is een ondernemingsvorm waarbij natuurlijke personen of rechtspersonen hun expertise en/of vermogen gezamenlijk inbrengen en vanuit de maatschap hun werkzaamheden verrichten. Hiervoor is  nodig een maatschapovereenkomst, welke dient te voldoen aan de daarvoor gestelde eisen. Wilt u hierover geïnformeerd worden, neem contact op.
De oprichting van een stichting vindt plaats bij notariële akte. Het bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken en het beleid op lange termijn. Ieder willekeurig bestuurslid is persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de stichting. De vereniging is een samenwerkingsvorm tussen twee of meerdere personen (leden) die een bepaald niet-commercieel doel willen realiseren. Verenigingen worden opgericht voor onbepaalde tijd en  zijn in hun voortbestaan niet afhankelijk van één  of enkele personen.
 

De eenmanszaak is een ondernemersvorm waarbij de ondernemer/eigenaar een natuurlijk persoon is, die werkzaamheden verricht, al dan niet met personeel, om zijn bedrijfsactiviteiten te realiseren. De ondernemer is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verrichtingen en verplichtingen, welke hij of zijn personeel verricht vanuit zijn bedrijf. Als ondernemer heeft u bij deze ondernemingsvorm een aantal fiscale ondernemingsfaciliteiten, zoals zelfstandige aftrek, startersaftrek en MKB winst vrijstellingen.

De vennootschap onder firma is een samenwerkingsverband tussen natuurlijke- en/of rechtspersonen. Hiervoor dien je een vennootschap onder firma akte op te stellen, waarin formeel wordt vastgelegd de afspraken tussen de firmanten. Ook hier geldt dat  firmanten  hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle verrichtingen en verplichtingen vanuit zijn bedrijf.

Voor beide ondernemingsvormen dient u zich in te schrijven  bij  de Kamer van Koophandel  De Kamer van Koophandel verzorgt uw inschrijving en tevens dat uw onderneming  een RSIN nummer krijgt voor u geldende belastingverplichtingen (aangifte B.T.W/Loonbelasting).

Wilt u advies met betrekking tot deze ondernemingsvormen neem contact met ons op.

Facebook
Facebook