Belastingplan 2019 (Prinsjesdag 2018)

Het Belastingplan 2019 en de overige Prinsjesdagstukken zijn op dinsdag 18 september 2018 om 15:15 door minister Hoekstra aangeboden aan de Tweede Kamer. Hieronder lichten we tien belangrijke fiscale wijzigingen kort toe.

 

 

1. Versobering voorwaartse verliesverrekening box 2

De voorwaartse verliesverrekeningsperiode in box 2 wordt verkort van negen naar zes jaar.

2. Correctie box 2-tarief

Het kabinet heeft besloten om, in afwijking van het regeerakkoord, de opgenomen correctie van het box 2-tarief te verzachten om het midden- en kleinbedrijf tegemoet te komen. Vanwege de wijziging van de tarieven in de vennootschapsbelasting wordt voorgesteld het tarief in box 2 te corrigeren van 25% naar 26,9% per 2021 in plaats van naar 28,5%. Dit gebeurt in twee stappen: met ingang van 2020 wordt het tarief met 1,25%-punt verhoogd naar 26,25% en met ingang van 2021 wordt het tarief met 0,65%-punt verder verhoogd naar 26,9%.

3. Verkorten maximale looptijd 30%-regeling

Het kabinet heeft besloten de maximale looptijd van de 30%-regeling voor buitenlandse werknemers met drie jaar te verkorten van maximaal acht jaar tot maximaal vijf jaar. Door alle commotie over het onmiddellijk in werking treden in januari 2019, heeft het kabinet toch besloten een overgangsmaatregel in te voeren. Deze maatregel heeft betrekking op schoolgelden voor internationale scholen voor 2018/2019 en kunnen ook na de verkorting van de looptijd van de 30%-regeling onbelast kunnen worden vergoed of verstrekt.

4. Verruimen Nederlandse sportvrijstelling

Uit de jurisprudentie is gebleken dat de Nederlandse sportvrijstelling niet in lijn is met de Europese sportvrijstelling. De Nederlandse sportvrijstelling moet worden verruimd.

De verruiming van de sportvrijstelling kan onder meer van invloed zijn op de btw-behandeling van de exploitatie van sportaccommodaties. In veel gevallen zal het niet meer mogelijk zijn om sportaccommodaties btw-belast te exploiteren.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal per 1 januari 2019 de ontwikkeling, het onderhoud en de instandhouding van sportaccommodaties stimuleren door middel van een subsidie voor sportverenigingen en een specifieke uitkering voor gemeenten.

5. Aanpassing regeling belastingrente voor inkomstenbelasting en erfbelasting

Uitgangspunt van de regeling belastingrente is dat de inspecteur belastingrente in rekening brengt als het opleggen van een belastingaanslag door toedoen van die belastingplichtige te lang op zich laat wachten. De wettelijke regeling van de belastingrente in de inkomstenbelasting en erfbelasting is echter nog niet volledig in overeenstemming met dit uitgangspunt. Hierdoor kon het voorkomen dat belastingplichtigen op tijd aangifte deden, maar dat er toch rente in rekening werd gebracht. Het kabinet wil de wet op dit punt aanpassen.

6. Kleine ondernemersregeling

In het wetsvoorstel Wet modernisering kleineondernemersregeling wordt voorgesteld om de huidige kleineondernemingsregeling in de Wet op de omzetbelasting 1968 te moderniseren door de introductie van een facultatieve omzet gerelateerde vrijstellingsregeling van omzetbelasting.

7. Dividendbelasting/ Bronbelasting

De dividendbelasting wordt afgeschaft. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat Nederland in toenemende mate gaat fungeren als belastingparadijs. Het is echter ook een beleidsspeerpunt van het kabinet om belastingontwijking aan te pakken. Daarom voert het kabinet een bronbelasting in op dividend-, interest- en royaltybetalingen door in Nederland gevestigde lichamen aan in een laag belastende jurisdictie gevestigde gelieerde lichamen en in misbruiksituaties.

8. Earningsstrippingmaatregel

Voor de toepassing van de earningsstrippingmaatregel wordt de vraag of rente aftrekbaar is vanaf 1 januari 2019 bepaald aan de hand van een algemene norm. De aftrekbeperking als gevolg van de earningsstrippingmaatregel is generiek van toepassing op álle rente die per saldo is verschuldigd. Met andere woorden, zolang een belastingplichtige aan de algemene norm voldoet, is in beginsel sprake van aftrek. Zodra een belastingplichtige die norm overschrijdt, wordt de aftrek beperkt.

De schuif van specifiek naar generiek zal veelal betekenen dat rente die nu niet in aftrek wordt beperkt in de nieuwe situatie wel in aftrek wordt beperkt. Maar andersom is ook mogelijk, al schat het kabinet in dat dit beduidend minder frequent zal zijn. Per saldo zal er aanzienlijk minder renteaftrek worden toegelaten.

9. Mini One-Stop Shop System

Het Mini One-Stop Shop System (MOSS) brengt voor ondernemers nog administratieve lasten met zich mee. Dit heeft ermee te maken dat het bij de verkoop van diensten via het internet niet altijd eenvoudig is vast te stellen in welke lidstaat de consument woont, en voor welke lidstaat en dus ook naar welk tarief de ondernemer de btw in rekening moet brengen en afdragen. Afdracht via het MOSS betekent bovendien een extra aangifte naast de binnenlandse btw-aangifte in de eigen lidstaat. Deze problematiek wordt vaak het sterkst gevoeld door kleinere ondernemers die over beperkte middelen beschikken.

Om deze ondernemers tegemoet te komen, is bij de richtlijn elektronische handel de Btw-richtlijn 2006 zo gewijzigd dat ondernemers die in maar één lidstaat gevestigd zijn, voor de verkoop van grensoverschrijdende digitale diensten aan consumenten binnen de Europese Unie voortaan de btw in de eigen lidstaat verschuldigd zijn naar het daar geldende tarief. Dit geldt echter alleen voor zover de totale grensoverschrijdende omzet van de ondernemer voor deze diensten onder een jaarlijkse drempel van € 10.000 blijft.

10. Beperking afschrijving gebouwen

De afschrijving op gebouwen in eigen gebruik in de Vpb wordt beperkt. Vanaf 2019 is het voor belastingplichtigen in de Vpb alleen nog mogelijk om op een gebouw af te schrijven als de boekwaarde van het gebouw hoger is dan 100% van de WOZ-waarde van dat gebouw.

(Bron: Nextens, 18 september 2018)

Leasefiets krijgt 7% bijtelling

 

Leasefiets krijgt een vaste bijtelling van 7 procent.

 

 

 

Voor privégebruik van een leasefiets moet voortaan 7 procent van de waarde bij het inkomen opgeteld worden. Deze vereenvoudiging van de regels zal het kabinet op Prinsjesdag bekendmaken. Dat schrijft RTL Nieuws.

Administratieve last

De huidige regels zijn te ingewikkeld. Als je een leasefiets hebt, moet je precies het aantal kilometers bijhouden dat je privé fietst en welk voordeel je daarvan hebt. Kosten voor onderhoud, reparatie en stroomverbruik mag je wel weer aftrekken. Dit levert veel administratieve lasten op, waardoor bijna niemand aan een leasefiets begint.

Vereenvoudiging

In het voorjaar van dit jaar maakte staatssecretaris Snel van Financiën al bekend dat hij de regels eenvoudiger wil maken. Hij hoopt dat het voor werkgevers daardoor aantrekkelijker wordt om medewerkers op de fiets naar het werk te laten gaan.

Vaste bijtelling

Net als voor de leaseauto gaat voor het privégebruik van de leasefiets een vaste bijtelling gelden. Voor de leasefiets wordt dat een bijtelling van 7 procent van de waarde van de fiets. Een e-bike van 2000 euro kost je dan tussen de 4,33 en 5,75 euro per maand.

(bron: Nextens 11 september 2018//RTL nieuws)

200 miljoen voor mkb

Kabinet schiet MKB te hulp

Het bestellen van producten en diensten via internet wordt steeds populairder. Ruim tachtig procent van de consumenten winkelt regelmatig online. Het midden- en kleinbedrijf hobbelt achter deze ontwikkeling aan: in deze sector biedt slechts 15 procent van de bedrijven zijn producten en diensten aan op internet. Het kabinet springt bij.

Nieuwe technologie
Op zich loopt Nederland voorop bij het gebruik van nieuwe technologie, maar dat geldt niet voor het MKB. Het kabinet wil kleinere bedrijven helpen deze achterstand in te lopen en trekt hiervoor in de huidige kabinetsperiode 200 miljoen euro uit. Dit meldde staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat recent.

App of webshop
Op dit fonds kan een beroep worden gedaan voor bijvoorbeeld het bouwen van een app of webshop en voor het aanpakken van andere knelpunten in digitalisering. Keijzer verwacht dat het MKB hierdoor beter kan profiteren van de economische bloei die Nederland doormaakt. Ons kantoor is geen specialist op het gebied van digitalisering, maar wel kunnen wij met u analyseren waar uw behoeften liggen.

  • Nederland loopt voorop bij het gebruik van nieuwe technologie, maar dat geldt niet voor het MKB.
  • Het kabinet wil kleinere bedrijven helpen deze achterstand in te lopen en trekt hiervoor in de huidige kabinetsperiode 200 miljoen euro uit.

(Bron: https://www.boekhouderapp.nl/bv-dga/200-miljoen-voor-mkb/)

Fiscus en schijnconstructies

Belastingdienst versus schijnconstructies

We willen het weer eens even met u hebben over de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), bedacht door toenmalig PvdA-minister Lodewijk Asscher. Handhaving op deze wet, die schijnzelfstandigheid moet tegengaan, is uitgesteld tot 1 januari 2020. Waarschijnlijk zal de wet in aangepaste vorm op die datum ingaan.

 

Extra aandacht
Tot die tijd wordt schijnzelfstandigheid alleen aangepakt wanneer sprake is van moedwillige overtreding van de regels. Vanaf 1 juli dit jaar besteedt de Belastingdienst extra aandacht aan sectoren waarin schijnconstructies het vaakst worden verwacht.

 

Netjes
Volgens minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en staatssecretaris Menno Snel (Financiën) zullen minstens honderd opdrachtgevers in diverse sectoren zich mogen verheugen in verhevigde belangstelling van de fiscus. Hoe regelt u nu de zaken netjes, als opdrachtgever? Ons kantoor staat voor u klaar u bij te lichten op uw pad door de regelgeving.

 

  • Handhaving op de aangepaste wet DBA zal waarschijnlijk pas ingaan op 1 januari 2020.
  • Tot die tijd zal de Belastingdienst extra aandacht besteden aan moedwillige overtreding van de regelgeving.

Bron: (https://www.boekhouderapp.nl/ib-ondernemers/fiscus-en-schijnconstructies/)

Bijverdiensten en fiscus

Bijverdiensten en fiscus

Heel wat mensen verdienen wat bij naast hun reguliere baan. Moet je dat opgeven aan de Belastingdienst? En controleert de Belastingdienst op bijverdiensten? Hieronder gaan we kort in op deze vragen. Voor uitgebreidere antwoorden staat ons kantoor natuurlijk voor u klaar.

Kosten aftrekbaar
Of u informatieplichtig bent aan de fiscus is afhankelijk van de antwoorden op twee vragen: maakt u winst met uw activiteiten en was dat ook het doel ervan? Wanneer u doet aan Airbnb, of u hebt een webshop, of u handelt in antiek via Marktplaats en u maakt inderdaad winst, dan zou het antwoord wel eens ‘ja’ kunnen zijn. Daarbij zijn de kosten, die u maakt om deze inkomsten te genereren, aftrekbaar.

Kapperspraktijk
Uitgangspunt van de Belastingdienst is dat u zelf bepaalt of u extra inkomsten moet opgeven. Wanneer u af en toe het haar van de buurvrouw knipt, dan voelt u zelf wel aan dat u de verdiensten daarvan niet hoeft op te geven. Het wordt weer anders wanneer u thuis een complete salon inricht en een bloeiende kapperspraktijk drijft, naast uw reguliere baan.

  • Maakt u winst met activiteiten naast uw reguliere werk en was dit ook het doel van deze activiteiten?
  • Uitgangspunt van de Belastingdienst is dat u zelf bepaalt of u extra inkomsten moet opgeven.

Bron: (https://www.boekhouderapp.nl/particulier/bijverdiensten-en-fiscus/)

Kassasystemen

Kassasystemen: op je gezondheid!

In de samenleving van vandaag komt steeds meer nadruk te liggen op gezondheid. Hoe ga je daarmee om in de kantine van de sportvereniging? Dat is nog niet zo eenvoudig. Wie bitterballen en andere frituur in de ban doet en uitsluitend nog alcoholvrij bier serveert, zal leden verliezen. Dat zijn de leden die het hoofdzakelijk te doen is om ‘de derde helft’.

Verantwoord
Bovendien zijn dit de leden die het meeste geld in het laatje brengen. Het lijkt dus niet verstandig in dit opzicht roomser dan de paus te willen zijn. Anderzijds kunt u wellicht leden winnen (of houden) door een deel van uw assortiment ‘gezond’ te maken. En maatschappelijk is het niet meer verantwoord jeugdleden nog uitsluitend vette chips en zoete frisdrank voor te zetten.

Breder assortiment
Om iedereen tevreden te houden, komt u uit op een breder assortiment. En dat komt neer op meer administratie, zou je zo zeggen. Maar een modern kassasysteem, gekoppeld aan voorraadbeheer, waarop je bijvoorbeeld ook kunt zien wat wanneer goed verkoopt, kan uitkomst bieden. Ons kantoor staat klaar om u te adviseren.

  • Een breder en gezonder assortiment in uw kantine hoeft niet neer te komen op meer administratie.
  • Een modern kassasysteem, gekoppeld aan voorraadbeheer, waarop je ook kunt zien wat wanneer goed verkoopt, kan uitkomst bieden.

(bron: https://www.boekhouderapp.nl/verenigingen-en-stichtingen/kassasystemen/)